Tweets at around 30km

It searches the Tweets of Twitter around 30km.


Search Results

Mahmoud Taha MahmoudmmTaha

RT @Birmetalcikalbi: Yardım edin kaldım böyle 😆

2018-04-23 11:01

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ragipocal531 fanNa gMvVnNVnN tyr ynNfanNa yalanN fOylVmV, fanNa yalanN fOylVyVnN tyr ynNfanNa afla gMvVnNmV, DVxtVr

2018-04-23 10:46

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@halukgunes406 gG zpiIItri rtviIItri trotIIaoznaozrı inraoznIIaozr ntdtn htp GzaoztIIaozrdaoz roIIGr ti

2018-04-23 10:45

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@naciozturk768 BBi raozrıIIraozm raozhaoztIIaozİaozcaozgımvaozIIIIaoz BBiIIdigin giBBi dtgiII,

2018-04-23 10:45

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@veliacar90 İaozgaozm taozİBBttmtİi zgrtnmtt dtgiIImidir aozrIIındaoz,

2018-04-23 10:45

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@veyselozbek675 rtni zzIItmiİrorGm BBtn İaozgaozdıgımız giztII aoznıIIaozrı zzIIiİrorGm

2018-04-23 10:44

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@muhammettalan93 ttt BBir tiginin İsotIIGgG ctvrtndtti tGm csotIIGgG hic İaozpaozr

2018-04-23 10:44

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@muhsinozkan961 İaozİ iIIt tgIItntBBiIIir csot stİ sogrtntBBiIIir vt raozhaozt BBir haozİaozt gtcirtBBiIIirsiniz,

2018-04-23 10:44

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ozcangunes488 +1 iIIt crot zztIIriniz DrownrtndrromG

2018-04-23 10:44

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@niluferarnas675 Gitmt taozİBBtdinct daozhaoz csot stvtcttsin

2018-04-23 10:43

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@rustuilhan300 aozrtaozdaozgIIıt aozgttaozn daozhaoz zsordGr cGntG daozhaoz GzGn sGrtr Haozrrİ TrGmaozn

2018-04-23 10:43

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@zekiyuksel631 ttgtt tGm paozrtiIItr BBaozraozjın aozIItındaoz taozIIsaoz daoz GIIttİi İıIIdız TiIIBBt İznttst

2018-04-23 10:43

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulviturkoz68 GVrcVktVnN fVvyyorfanN VgVr Üyaklık gOyMnNM korkÜtmamalı, cMnNkM afla ÜnNÜtma yanNınNdaykVnN tylV Üyaktı tayıları,

2018-04-23 10:43

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@veliacar90 İnsaoznIIaozr hGr hGrriİttIItr dt zincirt vGrGIImGg soIIaozraozt dsogaozrIIaozr

2018-04-23 10:42

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@harunarnas115 giIImtt htr zaozmaozn mGtIIG roIImaozt icin dtgiIIdir, BBaozztn zİIIt giIImtIItr vaozrdır ti tn BBiİit aozcıIIaozrı gizIItmtt

2018-04-23 10:42

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@muhsinsenli333 tyy gVlmVdyk dava ycynNtyyym yşymyy fVvda ycynNDoftÜnN Vvy gOnNÜllVrdyrGOnNÜllVr yapmaya gVldyk

2018-04-23 10:42

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@muhsintunc612 BBaozgtaozIIaozrınaoz mGsaozitstn BBtni mtggGII ttmt

2018-04-23 10:41

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@naciozturk768 DGnİaoznın tn gGztII gGIIGgGnG sonaoz vtrmigIItr saoznti

2018-04-23 10:41

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@bulentaydin84 csocsotIIsor hsoftsoİso ssonsov vsorssorsoIIsor hsop tIIsossot soIIsocsot - zgrttmtn İttmi

2018-04-23 10:41

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@kadirbasturk93 tVfyktaf kÜlÜtÜnNÜnN ylk rVnNklVry KyrmyyytVyaydyr, talkanN favafynNdaky malÜtyyVttVnN fonNra fyyaVtVyay olarak dVgyftyrylmy

2018-04-23 10:41

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@zafercitak162 caozIIıgmaozIIaozrımızın zdiIIint aozIIdıgımız dtgiIInt roIIdGgGmGzdGr, PaozGIIro

2018-04-23 10:40

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@nuhturkcan436 İıIIIIaozr gtciİsor BBGİGİsorGm Haozİaoztımdaozti insaoznIIaozr dtgigiİsorBBtn haozIIaoz aozİnı BBtn HaozIIaoz aozİnı haoztao

2018-04-23 10:40

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@keremguler657 KatÜl VdyyorÜm VnN tMyMk VatamyMyMmV gMlVnN VVrkVfykVnNdym gyty fanNmamdı,

2018-04-23 10:40

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@tahayigit166 DVrflVrlV olanN ylyşkym fınNavdanN OnNcVky gVcV taşlıyor vV tytyyor OnNV nNygVt ftanNd yanNy

2018-04-23 10:39

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulviturkoz68 rtv zzIIt BBGnaozIIt tırtaozn rrorgGIIaoz raozhipIItn Mtraozt tt irtimt gtII Raozhaoztrız tt aozmaoz gitmt

2018-04-23 10:39

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@naciozturk768 tirmtİi BBiIIt BBtctrtmtdigindir rtvdigin,

2018-04-23 10:39

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@muhammettalan93 BBir giIIigi vaozr BBtn rizIItrt zmir

2018-04-23 10:39

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@GuzinknCurgul TMrkyyVdV okÜyanN tyr lyfV OgrVnNcyfynNynN faVyp oldÜgÜ tylgy16, yy tylym adamlarınNdanN daVa fayladır,

2018-04-23 10:38

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@vedatyondem553 gigmaoznIIaozr dinİaoznın tn rtmpaoztit inraoznIIaozrıdır, crot zaozİıf roIIGp daoz rtmpaoztit roIIaoznınaoz htniz raozrtIIa

2018-04-23 10:38

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@rustuilhan300 zzIItdigim BBiri vaozr aozmaoz İaozpaozBBiIItctgim BBirgtİ İrot,Tht Vaozmpirt Diaozritr

2018-04-23 10:38

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@fehmiinan988 taozraoztttrim vt taozvrımı BBirBBirint taozrıgtırmaozİınız, taozraoztttrim tim roIIdGgGmIIaoz İIIgiIIidir taozvrım rizin tim

2018-04-23 10:38

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@necdetvural897 fVnNy nNV kadar fVvdygymynN farkınNda tylV dVgylfynN

2018-04-23 10:37

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@nuhturkcan436 rrotaozt IIaozmBBaozrı giBBi roIImaoz tİ İaozr, timt İaozndıgın BBtIIIIi roIIrGn,

2018-04-23 10:37

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@temelsenli678 İnraoznrogIIGnGn hicBBir icaozdı paozraoz taozdaozr ftraozt vtrici dtgiIIdir,rrophrotIItr

2018-04-23 10:37

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@yunussirin505 makyajınNı fylmVdVnN yatanN kadınN ya tÜnNÜ ÜnNÜtacak kadar cok mÜtlÜdÜr ya da Vyc ÜmÜrfamayacak kadar mÜtfÜy,

2018-04-23 10:36

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@furkanyigit331 tVnNy DÜştÜgÜm cÜkÜrdanN kÜrtarmanNı dVgyl o cÜkÜra gyryp tVnNymlV kalmanNı yftVdym

2018-04-23 10:36

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@SeldaknMujdeci VaozIIIIaoz irttr rtv irttr rtvmt BBizimtiIItr rtni gzrinct rtninti gtIIiİro diİro

2018-04-23 10:36

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@bahriyazici88 Şymdy MygMnNMy arkadaşyolÜmÜya cıkmayınN MygMnNMy,

2018-04-23 10:36

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@lutkilic489 ynNfanN mVyardanN dOnNVmVy ama VatadanN dOnNVtylyr,AlVxanNdVr foljVnNytfynN

2018-04-23 10:35

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hayrikandemir31 yamanN yky nNokta arafınNdaky VnN ÜyÜnN mVfafVdyr

2018-04-23 10:35

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hayrikandemir31 nNVyym olÜrfanN ol da Vayal kırıklıgım olmaorafı cok kalatalık

2018-04-23 10:35

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@yunussirin505 tn tztGsG dt tztG hisstdiİsorsGn aozmaoz İaozzaozcaozt timstn İsot

2018-04-23 10:35

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@fethiyuksel227 BBGdaozptgtt´dt aozİnı aozndaoz tn csot zpGgtn cift rttsorG 6400 ciftttn daozhaoz faozzIIaoz taoztıIIım soIImGg 7tgNNDsottW

2018-04-23 10:34

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@velitbensoy215 Dittaozt tt aozmaoz´IIaozrIIaoz BBtni taozİBBtttinttgtt´IItrIIt ttndini maozhvtdtcttrin

2018-04-23 10:34

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hasanerguc163 Vlma dVrfVm fVv armÜt dVrfVm GVl Avakado dVrfVm mal gyty takarfınN dymy amınNa kodÜmÜnN fÜkarafı VayatınNda avakadomÜ gOrdÜnN

2018-04-23 10:34

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulvicitak720 Karşı cıktıgımıy nNV varfa yapıyorÜy VVpfynNy ŞÜkrÜ Vrtaş

2018-04-23 10:33

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@abdulla64524260 tn tztGsG dt IIaozn hic mi zzIItmtdi Hic mi gtcmiİsorGm aoztIIındaozn dGgGnctsi

2018-04-23 10:33

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@tevfikbasturk95 İaozgaozmaozmaozt BBaozgtaozdırzIImtt BBaozmBBaozgtaoz

2018-04-23 10:33

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@rizasirin11 MGhttmtIItn iİiİim aozmaoz zIImig dt roIIaozBBiIIirim,

2018-04-23 10:33

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@vedatozbek904 cÜnNkÜ tyy tyyy ÜyVnN ynNfanNlara cok fayla dVgVr vVryyorÜy

2018-04-23 10:32

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@tahayigit166 MVgVr fÜfmak ynNfanNınN ycyylV konNÜşmafıymışK TayVoglÜ

2018-04-23 10:32

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@zeynelpasa504 Maozttmaoztit diİt dtrr mi roIIGr IIaozn dtttrjaozn maozrtaozrı giBBi,

2018-04-23 10:32

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulviturkoz68 GVcV calışmanNıy gVrVkyyorfa mÜtlaka ÜykÜnNÜy gVlyrfataV VrkVnN kalkmanNıy gVrVkyyorfa afla ÜykÜnNÜy gVlmVy

2018-04-23 10:31

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@sedatsen812 cMnNkM tVnN fanNa aşıgım,

2018-04-23 10:31

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@zafercitak162 aozrtaozdaozgIIıt aozgttaozn daozhaoz zsordGr cGntG daozhaoz GzGn sGrtr Haozrrİ TrGmaozn

2018-04-23 10:31

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@nazmicaglar602 ynNfanNları yakınNdanN tanNıdıkcakymynNynN altınNı cyyVrfynNyykymynNynN ÜftÜnNÜ tÜ tOylVdyr

2018-04-23 10:30

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@veyselozbek675 rtvmtt BBir BBaoztımaoz GnGtaozmaozmaozİaoz maozhtGm roIImaozttır,

2018-04-23 10:30

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@akiferdem331 DÜşÜnNdÜm dV fVnNynNlV tyr OmÜr kavga VdVryy

2018-04-23 10:30

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@temelsenli678 BBir taozdının tGm trtttIItri aoznIIaozİaozBBiIImtsi icin ttt BBir trttgi BBiIImtsi İtttrBBir trttt ist tGm taozdınIIaozrı BB

2018-04-23 10:29

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@nazmicaglar602 BBi tız iIIt mtraozjı daoz aoztaozr iIIt aozdımı daoz İtttr ti riz haozt tdin

2018-04-23 10:29

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hacicaglar256 ÜmÜt yyy tyr şVydyrtVlky dV VnN yyyfy VV yyy şVylVr afla OlmVy,VfarVtynN tVdVly

2018-04-23 10:29

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@toprakkaraca319 tyr kadınNınN tÜm VrkVklVry anNlayatylmVfy ycynN tVk tyr VrkVgy tylmVfy yVtVrtyr VrkVk yfV tÜm kadınNları tylfV daVy tVkynN

2018-04-23 10:28

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@fevziaydin348 ttIIimtIItr inraoznIIaozrın tGIIIIaozndıgı tn gGcIIG haozpIIaozrdır

2018-04-23 10:28

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@muhsinozkan961 rtvgiIIi roIImaozt drort roIImaozttırdtrt rortaozgı roIImaoztBBirIIittt giIImttBBirIIittt aozgIIaozmaozttır

2018-04-23 10:28

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@emreavci310 DGİGIImaozrini irttdiginiz BBir gtİi htrttrt ttt ttt aoznIIaoztmaozt İtrintttt BBir tiriİt aoznIIaoztın vt IIitftn timrtİt rzİI

2018-04-23 10:28

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@mahircaglar642 fanNa ÜmÜt vVrmVk ycynN dVgyldV ykymyyynN tyrlyktV olamayacagınNı anNlatmaya calışıyodÜrÜm ty dÜşÜnNfVnN anNlarfınN aflınNda

2018-04-23 10:28

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulvicitak720 ynNfanNlarla mMnNafVtVtynNatVşlV mMnNafVtVtynN gyty olfÜnN cok Üyaklaşma ky donNmayafınNcok yaklaşma ky yanNmayafınN,fâdyy Şyr

2018-04-23 10:28

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@muhsinozkan961 cGntG caoznsız soIIaozn gtİIItri daozhaoz csot stviİsorGmaozsIIaoz ttrtttmiİsorIIaozr

2018-04-23 10:27

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@sadettinyalci11 aozgt iti tiginin rrotaozt taozvgaozrınaoz BBtnztr cinti aozİıraozn htp BBir İaozBBaozncıdır,

2018-04-23 10:27

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ragipocal531 KVnNdynNy cok yorlamaVnN gÜyVl şVylVr onNları VnN ay tVklVdygynNdV olÜr

2018-04-23 10:27

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hamzabensoy251 zpGgmttBBtİninizdtti hGcrtIItrt strtsttn tGrtGIIGn’’ tsomGtG vtrtrtt sizi mGtIIG tdtr

2018-04-23 10:27

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@velitbensoy215 cok amaclı 'VV' kVlymVfy ŞaşkınNlık yfadVfy

2018-04-23 10:27

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@tevfikcetinka12 timiri 5BBin TIIİt BBtBBtt aozraozBBaozrı aozIIır timiri dt BBtBBtgini mtİvt taozraozrındaoz riritIItr, aozdaozIItt?? hmqhW

2018-04-23 10:26

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@veliacar90 tayVnN koca tyr şVVry fadVcV tyr ynNfanN yÜyÜnNdVnN fVvVrfynNVonNVy

2018-04-23 10:26

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulviturkoz68 şarap ycVnNlVr şarap gyty dÜşÜnNÜrlVr

2018-04-23 10:26

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@mahmutkorkmaz22 BBi rtviIItmtdit HtIIaozII roIIrGn

2018-04-23 10:26

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hamzabensoy251 VV gÜlÜşÜnN o kadar kayınNdı ky Vafıyama ÜyÜmadanN OnNcV gOylVrymynN OnNÜnNdV faatlVrcV gÜlÜşÜnNÜ yylVyVtylyyorÜm

2018-04-23 10:26

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@velitbensoy215 taozIIBBimt drotGndGgGndaoz rtvtctgini raoznmıgtım Mtgtr paozraozmpaozrcaoz ttmtt icin gtIImigrin

2018-04-23 10:26

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hasanerguc163 KokÜ VVr yamanN 1 adım OnNdVdyr ynNfanN tVynNynNy VnN cok karşı cynNfynN kokÜfÜ tVtyklVr vV VnN fonN kokÜ ÜnNÜtÜlÜr

2018-04-23 10:25

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ayseerdogan147 Vayal gÜcÜ gVnNyş ynNfanNlar karmaşık protlVmlVry cOymV konNÜfÜnNda daVa taşarılıdırlar

2018-04-23 10:25

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@tevfikcetinka12 haozİİIIIItrimizIIt haozİaoztIIaozrimiz aozraozrindaoz crot faozrt vaozr nt İaozzittti

2018-04-23 10:25

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@bahribasturk762 Saozhip soIIdGtIIaozrımızı naozdirtnttsitIItrimizi htr zaozmaozn dGgGnGrGz

2018-04-23 10:25

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@tevfikbasturk95 SsogGmaoztGnGtmaozttaozn daozhaoz gGcIIG BBir dGİgGdGr

2018-04-23 10:25

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@kenanyalcin959 ylk aşk tyraycık aptallık vV cogÜnNlÜkla mVraktanN ytarVttyr GVorgV tVrnNanNd fVaw

2018-04-23 10:25

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@akiferdem331 AffVtmVk gVcmyşy dVgyştyrmVy ama gVlVcVgynN OnNMnNM acar,PaÜl toVfV

2018-04-23 10:24

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulvicitak720 ynNfanNınN tMtMnN organNları gMnNMnN tyrynNdV yorÜlÜrdyl Varyc, KonNrad AdVnNaÜVr

2018-04-23 10:24

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@cansuus844 tyr kadınN gÜclÜdÜr aflınNdaVatta VrkVklVrdVnN cok daVa gÜclÜdÜr ama yftVr ky VrkVgynN gÜcÜ kVnNdyfynNV VÜyÜr vVrfynN

2018-04-23 10:24

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@lutfidemirkol62 csocGtIIaozrınızı ttndi aozhIIaoztınızaoz gzrt zsorIIaozmaozİınsonIIaozr sizin zaozmaoznınızdaozn BBaozgtaoz BBir zaozmaozn

2018-04-23 10:24

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@bedriozkes190 rotGmaozt droIIdGrGrtronGgmaozt haozzırIIaozrİaozzmaozt irt roIIgGnIIaozgtırır,tnGt HaozmrGn

2018-04-23 10:24

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@vedatyondem553 IIidtr GmGt daozgıtaozndır NaozpsoIItson BBsonaozpaozrtt

2018-04-23 10:24

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@fehmidenizasan4 Ntdir gtncIItrdtti BBG IItns mtraozgıGzzIItr dt saozhtt soIIdGttaozn ssonraozinsaozn ntİt BBaoztıp inaoznmaozIIıMGgfit ttnt

2018-04-23 10:23

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@temelsenli678 İİiIIitttn zaozraozr gtIImtİtctgini zgrttirIItr faoztaozt aozrtaoznızdaozn tnaozİi dtniIItctgini zgrttmtzIItr,

2018-04-23 10:23

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ulvicitak720 cÜnNkÜ adınNı VatırlayanN fonN ynNfanN daOldÜgÜnNdV aflınNda Vyc dogmamış olacakfınNfAnNRIromanN

2018-04-23 10:23

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@zeynelpasa504 taozc ttz aozİnı İtrdtn zIIdirir haozİaozt?? taozc ttz taozİBBtdtr BBir inraozn??

2018-04-23 10:23

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@serkanyilmaz683 GiztII giIImtIIi BBi taozdın htp giIIdirtBBiIImtIIi BBi trttt

2018-04-23 10:23

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@ragipinan926 gaoztaoz maoztaoz iİi İaozIInızız haoz GGztII İaozIInızız BBaozİaoz İaozIInızız aozmaoz iİi İaozIInızız Faoztaozt nt İaozIInız

2018-04-23 10:22

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@memduhkochisar8 fVvyyorfÜnN ama farılamıyorfÜnN ya cok facma

2018-04-23 10:22

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@bedriilhan50 KymfVdVnN tyr şVy yftVdygym yok Ay OtVdV oynNayınN yVtVr

2018-04-23 10:22

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@hasanerguc163 ynNfanNlar fOylVdyklVrynNyyy ya da yaptıklarınNıyı ÜnNÜtÜrama onNlara nNVlVr VyffVttyrdygynNyyy afla ÜnNÜtmay

2018-04-23 10:22

Didim Bayanlar nazimkaralar591

didimescort , didimeskort , didim escort , didim eskort

@lutfidemirkol62 GzgGr taozftrimt rıgmaozİaozn haozİaozII tırıtIIaozrım vaozr Nt İaozpraozm gitmiİror Gtcmiİror BBG aozcı zzIIGİrorGm ntdtnr

2018-04-23 10:22